PROJEKTY    PARK WYSPIAŃSKIEGO

Obrazek slidera ID 2060 Obrazek slidera ID 2061 Obrazek slidera ID 2062 Obrazek slidera ID 2063 Obrazek slidera ID 2069

Pracownia LetART wykonała koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie.

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w odległości około 1 km w kierunku północno-zachodnim od centrum miasta Żabno. Centralną część obszaru stanowi rozległa łąka, zamknięta od strony północnej ulicą Wyspiańskiego, od strony zachodniej ul. Błonie, od strony południowej ul. Ogrodową. Cały teren otoczony jest luźną, jednorodzinną zabudową mieszkaniową.

 

Podstawowym założeniem w skali ogólnej, przyjętym podczas procesu projektowego, było opracowanie koncepcji parku o charakterze rekreacyjnym, dostosowanym do skali niezbędnej lokalnej społeczności, o niskich kosztach utrzymania. Istotnym kryterium było także utrzymanie ciągłości funkcji retencyjnej istniejącego systemu melioracyjnego terenu, jak również zachowanie bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych. Ważnym czynnikiem kształtującym projekt, stało się także stworzenie lokalnej dominanty krajobrazowej, która definiuje układ przestrzenny założenia, a także uporządkowanie i poszerzenie układu komunikacyjnego w terenie. W skali szczegółowej przyjęte rozwiązania projektowe nawiązują do twórczości patrona ulicy – Stanisława Wyspiańskiego. Właściwe efekty uzyskano poprzez prowadzenie miękkich linii oraz właściwy dobór i kolorystykę poszczególnych elementów koncepcji, zarówno w warstwie materiału roślinnego, jak i elementów architektonicznych.

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI:

dr inż. Przemysław Kowalski

mgr inż. arch. kraj. Łukasz Burda

mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kowal

LOKALIZACJA:
Żabno
udostępnij
zobacz inne z kategorii: projekty przestrzeń publiczna